Reactie van Arco op foutieve beweringen in de pers

TERUG NAAR OVERZICHT

Reactie van Arco op foutieve beweringen in de pers

In een artikel in Knack van 31.7.2013 en Trends van 21.8.2013 werden foutieve beweringen geuit die we hierbij rechtzetten:


  1. In Knack beweerde dhr Van de Cloot verkeerdelijk dat Arcofin de boekhoudregels zou hebben geschonden bij de waardering van de Dexia participatie. Deze bewering is volledig fout. De waardering is steeds gebeurd conform de Belgische boekhoudwetgeving met volledige instemming van de commissaris van de vennootschap. Dit standpunt werd trouwens bevestigd door het Instituut voor Bedrijfsrevisoren.
  2. De bewering dat Arcofin de haar toegestane leningen niet kon terugbetalen in 2008 is onjuist aangezien Arcofin op het ogenblik dat werd beslist een bijkomende lening op te nemen met het oog op de deelname in de kapitaalsverhoging van Dexia, niet in gebreke was en op geen enkel ogenblik ervoor in gebreke is geweest met de terugbetaling van enige lening.
  3. De bewering dat de aanstelling van de vereffenaars niet rechtsgeldig is gebeurd, is niet correct. Die is gebeurd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders met een grote meerderheid. De Rechtbank van Koophandel heeft deze benoeming goedgekeurd.


Deze foute beweringen werden intussen rechtgezet door middel van een recht van antwoord gepubliceerd in Knack en Trends.


Deze en andere foutieve uitlatingen in de pers (ondermeer over cumul van mandaten) hebben duidelijk alleen de bedoeling de belangen van Arco en haar coöperanten te schaden.


TERUG NAAR OVERZICHT