Garantiestelsel

TERUG NAAR OVERZICHT

Garantiestelsel

Raad van State : beroepen gedeeltelijk verworpen en prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.


De beroepen, ingesteld tegen de Koninklijke besluiten van 10 oktober 2011 en 7 november 2011 waarbij de staatswaarborg voor deposito's wordt uitgebreid tot aandelen van vennoten in een erkende coöperatieve vennootschap, worden met de arresten van 25 maart 2013 grotendeels verworpen.


Ten gronde is aangenomen dat de Regering voldoende redenen had om de aangelegenheid als hoogdringend te beschouwen en dat het advies van de Nationale Bank volstond om te spreken van een dreiging van een systemische crisis.


Tevens geeft een aantal verzoekers geen blijk van het wettelijk vereiste belang.


De Raad van State vraagt het Grondwettelijk Hof om te beoordelen of de wet van 22 februari 1998 de houders van aandelen van een vennootschap discrimineert ten opzichte van de houders van aandelen van een erkende coöperatieve vennootschap.

Wanneer het Grondwettelijk Hof zich hierover zal uitspreken is op heden niet gekend.

TERUG NAAR OVERZICHT