Garantieregeling Arco

TERUG NAAR OVERZICHT

De auditeur bij de Franstalige Kamer van de Raad van State heeft op 10 juli 2013 geadviseerd om tot een nietigverklaring van de Arco-garantie voor de particuliere vennoten over te gaan , dan wel, in ondergeschikte orde, twee prejudiciële vragen te stellen aan het Grondwettelijk Hof.  Door de advocaten van Arco en van de Belgische Staat werd een memorie van antwoord ingediend bij de Raad van State.

We herinneren eraan dat de Nederlandstalige Kamer bij Raad van State in zijn arrest van 25 maart 2013 de beroepen ingesteld tegen de Arco-garantie grotendeels heeft verworpen (hoewel eerder eveneens een negatief advies door het auditoraat was gegeven) terwijl er wel een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof werd gesteld met betrekking tot het al dan niet discriminerend karakter van de Arco-garantie.  Op 12 juli 2013 hebben de advocaten van de Arco vennootschappen  hun memorie van antwoord neergelegd teneinde het Grondwettelijk Hof in staat te stellen om deze prejudiciële vraag te beantwoorden.

TERUG NAAR OVERZICHT