Dienst Rechtshulp

TERUG NAAR OVERZICHT

Het pakket aan coöperatieve voordelen die door Arcopar CVBA in vereffening (in de periode voor haar ontbinding op 8 december 2011) werden toegekend aan haar vennoten, veranderden regelmatig.  Daarom ook dat in de communicatie van de voordelen aan de vennoten steeds werd meegedeeld dat deze ten allen tijde gewijzigd kunnen worden.  Wij verwijzen hierbij onder andere naar onze website www.groeparco.be waar u hetzelfde nog zal kunnen lezen. 


Op 4 juli 2012 heeft het college van vereffenaars op voormelde website aangekondigd dat de dienst rechtshulp haar activiteiten heeft stopgezet, conform de mogelijkheid die Arcopar zich hiertoe steeds heeft voorbehouden. 


Deze stopzetting volgt trouwens uit de juridische regel vervat in artikel 183, §1 van het Wetboek van vennootschappen dat bepaalt dat de vennootschap, eens ontbonden, enkel wordt geacht voort te bestaan voor haar vereffening en dus enkel nog activiteiten mag uitoefenen nodig voor haar vereffening, zijnde het verkopen van haar vermogen, het terugbetalen van haar schulden en het verdelen van een eventueel positief saldo.Hoogachtend                


Het college van vereffenaars

TERUG NAAR OVERZICHT