Persbericht Algemene Vergadering 
Arcopar cvba van 27 juni 2019

TERUG NAAR OVERZICHT

Tijdens de Algemene Vergadering van Arcopar cvba heeft het College van Vereffenaars onder leiding van Ludo Foqué toelichting gegeven bij de jaarrekening en het verslag van de vereffenaars. In totaal woonden een 40–tal vennoten de jaarlijkse Algemene Vergadering bij.

 

Ter herinnering, de taken en verrichtingen van vereffenaars zijn wettelijk zeer strikt geregeld, zegt hoofdvereffenaar Ludo Foqué. 'Het College van Vereffenaars voert deze taken en verrichtingen nauwgezet uit. Van de vereffenaars wordt verwacht dat zij jaarlijks verslag uitbrengen van hun vorderingen, wat we vandaag hebben gedaan op de jaarlijkse Algemene Vergadering.'

 

Op de vergadering hebben de vereffenaars de vragen van coöperanten beantwoord. Tijdens hun toelichting stonden ze ook stil bij de realisaties van de belangrijkste activa.  'De opdracht van de vereffenaars is om de lopende zaken van de vennootschap in vereffening waar te nemen en restwaarde van de vennootschap te maximaliseren door activa zo gunstig mogelijk te verkopen', zegt hoofdvereffenaar Ludo Foqué.

 

 

Enkele elementen uitgelicht.

 

  • Het netto-resultaat van het voorbije boekjaar is circa 4,5 Mio Eur negatief als gevolg enerzijds van het wegvallen van opbrengsten omwille van de verkoop van de activa en anderzijds omwille van interesten op schulden.

 

  • Alle belangrijke activa zijn gerealiseerd waardoor duidelijkheid is ontstaan over de nog uitstaande financiële verplichtingen en meer bepaald in de resterende verplichting van ARCOPAR in het kader van een collectief krediet dat vóór de vereffening door de ARCO-vennootschappen werd afgesloten. 

 

  • De vereffening heeft sinds de start ca. 640 miljoen euro aan activa te gelde gemaakt en daarbij

een toegevoegde waarde gerealiseerd van 183 Mio Eur.   Dit bedrag vertegenwoordigt meerwaarden voor een totaal van 125 Mio Eur en intresten en dividenden voor 58  Mio Eur.

 

  • De geldbeleggingen en liquide middelen bedragen momenteel ca. 176 Mio Eur, maar kunnen

vooralsnog niet worden aangewend voor uitbetaling van schuldeisers gelet op de juridische geschillen.

 

  • Alle belangrijke activa zijn verkocht. Door een beschikking van het Gerecht van de      Europese Unie

van 9 februari 2018 werd het verzoek tot nietigverklaring van de gevorderde boete verworpen. Hierdoor is het bedrag van de boete (127 Mio incl. intresten) aan de Belgische Staat definitief verschuldigd.

 

  • Gezien alle activa nagenoeg zijn verkocht, zal het einde van de vereffening verder afhangen van

de afwikkeling van de juridische procedures.

 

 Het College van vereffenaars

TERUG NAAR OVERZICHT